Trang

30 tháng 11, 2014

VĂN TẾ TIỂU TƯỜNG VĂN QUANG

(Giỗ 1 năm bạn J.B Nguyễn văn Quang, lớp Khai Phá 1964, thầy giáo giám thị  (một…) truờng trung học TP.HCM. Thừa tác viên và Huớng dẫn các Giáo lý viên GX Tân Việt, GP Saigon… Từ trần 01.12.2013.)


Ngắm di ảnh bạn hiền;
Trông cốt tro hữu hảo.
Đường mây sóng ảo;
Bọt nuớc duyền tan .
Nẻo chia ly thoắt trọn một năm;
Đuờng vĩnh biệt vèo muời hai tháng.

Nhớ hôm nao:
Ngũ thập niên gắn kết nồng nàn, giây phút đã chia lìa trống vắng;
Lục bách nguyệt tri giao chí thiết, khắc giờ thôi cách biệt trùng trùng.
Thuở xa xưa lý tưởng cùng chung;
Thời hiện tại trần ai mỗi khác.

Ngỡ xa cách thời gian lẻ lạc;
Lại tương phùng hội ngộ đông vui .
Cốc rượu ngon thắm thiết, đó tôi anh hể hả nô cười;
Chung trà đậm thân tình, đây tớ cậu gật gù thích chí.

Vời vẫy nhau,   cọng rau xoàng nên mỹ vị;
Rủ rê tụ,  con tép vặt hoá cao lương,
Bá cổ ôm nhảy nhót đầu đường;
Choàng tay xiết lắc lư cuối ngõ.

Mà nay:
Ôi nước đổ về nguồn, mau chia biệt xác hoàn phấn thổ;
Hỡi lá rơi xuống cội, vội cách lìa hồn đáo thiên thu.
Nhà Thung mây khoá, ra vào biền biệt bóng ái phu ;
Núi Hổ sao chìm, sau truớc mịt mờ hình từ phụ .

Vợ xa bậu lạnh lùng vò võ;
Con vắng cha côi cút  bơ thờ.
Lớp đìu hiu trống trải,   còn đâu ríu rít đám học trò?
Trường quạnh quẽ buồn tênh,  ở đó sầu u hàng giáo chức!

Nết đứng thói đi đầy trí đức;
Lối ăn đường ở ngập tâm nhân.
Cọp để da bởi dáng oai phong ;
Nguời lưu tiếng do tình hữu hảo.

Than ôi!
Chưa bách tuế mây mời hạc đáo;
Mới thập can gió triệu quy thăng.
Đoạn mệnh nhân gian!
Dứt đời thế tục.

Luật sanh tử nào ai thoát đuợc;
Lề tồn vong chẳng kẻ dời đâu.
Dâng hồn anh xin Chúa khứng hoàn châu;
Gởi xác bạn để lửa thiêu hóa cốt.

Ngửa Trông:
Cầu Thiên Chúa khoan dung, qua kỳ tốt khốc;
Khấn ba ngôi thuơng tưởng, đến giỗ tiểu tường.
Xuân đài tự tại, chân hưởng phúc chi vô cùng;
Thọ vực tiêu dao, tín thường sinh chi hữu vĩnh.(*)
Kinh văn sở đảo!
Thỉnh chúng đồng âm!!! (**)
A Mạnh

KP. Bùi Nghiệp

 ------------------
Chú thích:
(*) và (**) 2 câu cuối trong kinh Cảm tạ niệm từ (Phục dĩ chí tôn) dịch nghĩa:
An nghỉ đài xuân, phúc hưởng chẳng cùng chẳng hết!
Tiêu dao cõi thọ, thường sinh an lạc vĩnh hằng!
Kinh cầu khẩn nguyện,
Cộng đoàn cùng khấn.