Trang

24 tháng 12, 2016

THIÊN SỨ GỌI MỤC ĐỒNG(Thuận nghịch độc)
Xuôi:
Trần gian vọng tiếng vút âm truyền
Dậy hãy nghe lời báo nhủ riêng
Hoàn vũ chốn sinh vua chính trực
Thế nhân nơi giáng Chúa uy quyền
Ban trao phúc thoả no màu nhiệm
Tặng hiến thương đầy ngợp thánh thiêng
Tâm vững tỉnh này mau mắt mở
An lòng cứ bước dạn đi lên

Ngược:
Lên đi dạn bước cứ lòng an
Mở mắt mau này tỉnh vững tâm
Thiêng thánh ngợp đầy thương hiến tặng
Nhiệm màu no thoả phúc trao ban
Quyền uy Chúa giáng nơi nhân thế
Chính trực Vua sinh chốn vũ hoàn
Riêng nhủ báo lời nghe hãy dậy
Truyền âm vút tiếng vọng gian trần


Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: