Trang

12 tháng 12, 2016

TÙ NHÂN BA-BY-LON(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Đau thương phải nhục sống tàn thân
Tội lớn đầy mình bởi rẽ phân
Sâu nghĩa bội Trời quên bỏ đức
Nặng tình chê Chúa chối xa ân
Sầu ôm kiếp nhận đeo khinh rẻ
Khổ gánh đời mang vướng lỗi lầm 
Cầu nguyện khấn cho tha án lệnh
Mau mau đến chữa cứu gian trần

Nghịch:

Trần gian cứu chữa đến mau mau
Lệnh án tha cho, khấn nguyện cầu
Lầm lỗi vướng mang đời gánh nhục
Rẻ khinh đeo nhận kiếp ôm sầu
Ân xa chối Chúa chê tình nặng
Đức bỏ quên Trời bội nghĩa sâu
Phân rẽ bởi mình đầy tội lớn

Thân tàn sống nhục phải thương đau

Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: