Trang

24 tháng 12, 2014

BA NHÀ THÔNG THÁI


(Thuận nghịch độc)

Đọc xuôi :
Bừng sao ánh sáng rọi gian trần,
Trổi vượt mau cùng vững bước chân.
Lưng mỏi sá gì chưa gẫy gập?
Gót tê chi ngại thách chai sần?
Rừng giăng tuyết cản nào quên mạng,
Núi chặn sương vùi quyết dấn thân.
Hùng khí ngất cao dâng ngợp trí,
Cung Thiên cửa mở giáng uy thần.

Đọc ngược :
Thần uy giáng mở cửa Thiên cung,
Trí ngợp dâng cao ngất khí hùng.
Thân dấn quyết vùi sương chặn núi,
Mạng quên nào cản tuyết giăng rừng.
Sần chai thách ngại chi tê gót!
Gập gẫy chưa gì sá mỏi lưng!
Chân bước vũng cùng mau vượt trổi,
Trần gian rọi sáng ánh sao bừng.

Bongtaduong

Không có nhận xét nào: