Trang

25 tháng 12, 2014

TỘI - PHÚC NGUYÊN TỔ


(Thuận nghịch độc)

Đọc xuôi :
Huyền cơ mở lối hé thông đuờng
Án lệnh tha rồi lại mến thương
Tiên tổ tội rời, buông mất gốc
Cháu con ân bỏ, tách lìa nguồn
Nguyền câu truớc: cắt dây liên kết
Hứa phán sau: hàn mối kỷ cuơng
Thiên phúc xuống đời cho cứu giải
Phiền đau sạch xoá Chúa tha buông

Đọc ngược :
Buông tha Chúa xóa sạch đau phiền
Giải cứu cho đời xuống phúc Thiên
Cương kỷ mối hàn sau phán hứa
Kết liên dây cắt trước câu nguyền
Nguồn lìa tách bỏ ân con cháu
Gốc mất buông rời tội tổ tiên
Thương mến lại rồi tha lệnh án
Đường thông hé lối mở cơ huyền

Bongtaduong

Không có nhận xét nào: