Trang

27 tháng 6, 2017

CHÚC THỌ ÂN SƯ

  

(Sáu tám ngược xuôi)

Xuôi:
Cao niên mừng chúc thọ cha,
Xin cầu tùng bách cội già an khang.                      
Chung quây dòn tiếng rộn vang,
Xem kìa: khôn đủ dậy răn ai là?
Đông vui toà Giám hiệp hòa,
Lên bừng ca hát miệng hoa vây tròn.
Xa dù ngày ngóng tháng trông,
Luôn luôn bày tỏ tạc hồn ghi tâm.
Mai hôm gầy héo xác thân,
Lo đừng lây lất, trở trăn vơi buồn.
Ngoài trong tha thiết hỷ hoan,
Cầu mong cha thọ chúc luôn an bình.

Ngược:
Bình an luôn chúc thọ cha,
Mong cầu hoan hỷ thiết tha trong ngoài.
Buồn vơi trăn trở lất lây,
Đừng lo thân xác héo gầy hôm mai .
Tâm ghi hồn tạc tỏ bày,
Luôn luôn trông tháng ngóng ngày dù xa.
Tròn vây hoa miệng hát ca,
Bừng lên hoà hiệp Giám toà vui đông.
Là ai răn dậy đủ khôn?
Kìa xem vang rộn tiếng dòn quây chung.
Khang an già cội bách tùng,
Cầu xin cha thọ chúc mừng niên cao.

Bùi Nghiệp 

Không có nhận xét nào: