Trang

27 tháng 6, 2017

VIẾNG MỘ ÂN SƯ(Đường thi thuận nghịch độc)
Xuôi:
Hương trầm tỏa ấm mộ tình thân
Niệm tưởng hồn cha biệt thế trần
Vương vấn những ngày bao thiết ái
Ấp ôm từng buổi lắm ghi ân
Đường khai bước tiến luôn vung trượng
Lối mở đi vào cứ dấn chân
Rường cột xứng cao ơn nhận lãnh
Thương yêu Chúa thưởng phúc riêng phần

Ngược:
Phần riêng phúc thưởng Chúa yêu thương
Lãnh nhận ơn cao xứng cột rường
Chân dấn cứ vào đi mở lối
Trượng vung luôn tiến bước khai đường
Ân ghi lắm buổi từng ôm ấp
Ái thiết từng ngày những vấn vương
Trần thế biệt cha hồn tưởng niệm
Thân tình mộ ấm toả trầm hương

Bùi Nghiệp 

Không có nhận xét nào: