Trang

12 tháng 2, 2015

ĐẦU XUÂN (lục bát thuận nghịch )Xuôi:
Tươi xuân sắc thắm hoa ngàn
Trời mây trong vắt én đàn bay chao
Nồng hương gió quyện vui chào
Sông lay vời sóng lá xao thì thầm
Nơi nơi bướm lượn vườn sân
Cười reo thơ bé nhảy chân vui đùa
Tô hồng má thắm duyên ưa
Mơ hồn nhìn ngắm mắt đưa trông vời
Tình xuân trải rực xinh tươi
Ngược:
Tươi xinh rực trải xuân tình
Vời trông đưa mắt ngắm nhìn hồn mơ
Ưa duyên thắm má hồng tô
Đùa vui chân nhảy bé thơ reo cười
Sân vườn lượn bướm nơi nơi
Thầm thì xao lá sóng vời lay sông
Chào vui quyện gió hương nồng
Chao bay đàn én vắt trong mây trời
Ngàn hoa sắc thắm xuân tươi…
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: