Trang

13 tháng 9, 2020

KHUYÊN NHỦ

 


(Thuận nghịch độc)

 

Thuận:

 

Kiên trì cố gắng nhớ lo chăm

Tuổi nhỏ răn dìu dắt vững chân

Nghiên bút giũa mài tô tháng tháng

Sách đèn trau luyện khổ năm năm

Thuyền xuôi khiển lái luôn an dạ

Nước ngược vung chèo hãy quyết tâm

Khuyên nhủ mỗi ngày hằng nhớ mãi

Hiền ngoan khởi trổ sẽ xanh mầm

 

Nghịch:

 

Mầm xanh sẽ trổ khởi ngoan hiền

Mãi nhớ hằng ngày mỗi nhủ khuyên

Tâm quyết hãy chèo vung ngược nước

Dạ an luôn lái khiển xuôi thuyền

Năm năm khổ luyện trau đèn sách

Tháng tháng tô mài giũa bút nghiên

Chân vững dắt dìu răn nhỏ tuổi

Chăm lo nhớ gắng cố trì kiên

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: