Trang

14 tháng 2, 2014

Đối tửu - Nguyễn Du對酒

趺坐閒窗醉眼開,
落花無數下蒼苔。
生前不盡樽中酒,
死後誰澆墓上杯。
春色霑遷黄鳥去,
年光暗逐白頭來。
百期但得終朝醉,
世事浮雲眞可哀。
阮攸


Đối tửu
Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai,
Lạc hoa vô số há thương đài.
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi ?
Xuân sắc niệm thiên hoàng điểu khứ,
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý,
Thế sự phù vân chân khả ai.
Nguyễn Du 

Dịch nghĩa
Ngồi xếp bằng tròn trước cửa sổ, rượu vào hơi say mắt lim dim,
Vô số cánh hoa rơi trên thảm rêu xanh.
Lúc sống không uống cạn chén rượu,
Chết rồi, ai rưới trên mồ cho ?
Sắc xuân thay đổi dần, chim hoàng oanh bay đi,
Năm tháng ngầm thôi thúc đầu bạc.
Cuộc đời trăm năm, chỉ mong say suốt ngày.
Thế sự như đám mây nổi, thật đáng buồn.

UỐNG RƯỢU BÊN SONG (Phóng dệt Bongtaduong)
Xếp gối bên song rượu với mình
Nền rêu hoa rụng sắc khoe tình
Sồng đây mỗ chửa nghiêng hồ rượu
Chết đoạn ai nào rưới mộ linh
Xuân sắc đổi thay oanh nhạt bóng
Thời gian thấm thoát tóc phai hình
Trăm tuổi mong hoài say lướt khướt
Sự đời mây nổi ngẫm buồn tênh

Không có nhận xét nào: