Trang

11 tháng 2, 2014

Thế thái hư huyễn -Tuệ Trung thượng sĩ

世態虛幻
衣狗浮雲變態多,
悠悠都付夢南柯。
霜容洗夏荷方綻,
風色來春梅已花。
西月沉空難復影,
東流赴海豈回波。
君看王謝樓前燕,
今入尋常百姓家。
 慧中上士

Thế thái hư huyễn
Y cẩu phù vân biến thái đa,
Du du đô phó mộng Nam Kha.
Sương dung tẩy hạ hà phương trạm,
Phong sắc lai xuân mai dĩ hoa.
Tây nguyệt trầm không nan phục ảnh,
Đông lưu phó hải khởi hồi ba.
Quân khan Vương, Tạ lâu tiền yến,
Kim nhập tầm thường bách tính gia.

Dịch nghĩa
Cuộc đời như đám mây nổi luôn luôn đổi thay nhiều vẻ,
Mơ màng đành phó cho giấc mộng Nam Kha.
Vẻ sương tắm hạ, sen mới đâm bông,
Sắc gió vời xuân đến, mai đã nở hoa.
Mặt trăng phương Tây đã chìm xuống chân trời thì bóng trăng khó quay trở lại,
Dòng Đông đã ra tới biển thì sóng nước há có thể trở về.
Anh hãy xem đàn én trước lầu họ Vương, họ Tạ,
Nay xuống đỗ ở nhà trăm họ bình thường.

Hư ảo trần gian (Phóng dệt Bongtaduong)
Vân cẩu kia nhìn biến đổi luôn
Nam kha mộng ảo chớ vui buồn
Sen đang nhú nụ - Sương chờ hạ
Mai đã bung chồi – Gió rủ xuân
Trăng xuống  non đoài đâu ngược hướng
Nước về đông hải cứ xuôi tuôn
Ồ xem én tụ lầu Vương – Tạ
Tản mác trăm nhà đến kết thân

Không có nhận xét nào: