Trang

10 tháng 1, 2014

XUÂN

 (Thuận nghịch độc)

Đọc xuôi:
Mai đào đóa rực ánh bừng xuân
Mởn biếc non tươi trải khí thần
Khai nhụy nức nồng hương ngập ngõ
Nở hoa tô thắm sắc đầy sân
Bày phô bóng yến chao nghiêng vút
Rít ríu lời oanh hát bổng trầm
Tài lộc những tuôn hằng tiếp nối
Say nồng phúc hạnh tỏa tràn lan

Đọc ngược:
Lan tràn tỏa hạnh phúc nồng say
Nối tiếp hằng tuôn những lộc tài
Trầm bổng hát oanh lời ríu rít
Vút nghiêng chao yến bóng phô bày
Sân đầy sắc thắm tô hoa nở
Ngõ ngập hương nồng nức nhụy khai
Thần khí trải tươi non biếc mởn
Xuân bừng ánh rực đóa đào mai
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: