Trang

20 tháng 11, 2016

NGƯỜI CON LẦM LẠC(Thuận nghịch độc)

Xuôi:
Hồn linh lạc trái lối lầm mê
Tội thú xin tình, rộng chở che
Mòn mắt dõi trông: Cha mở cổng
Nghểnh tai nghe lắng: Chủ ra hè
Khôn đâu bởi vướng ham cờ bạc?
Dại lắm do đeo thích rượu chè
Non nghĩ  biết lầm nay cải hối
Chồn chân ngã quỵ bước đi về

Ngược:
Về đi, bước quỵ ngã chân chồn
Hối cải nay lầm, biết nghĩ non
Chè rượu thích đeo do lắm dại
Bạc cờ ham vướng bởi đâu khôn
Hè ra: Chủ lắng nghe tai nghểnh
Cổng mở: Cha trông dõi mắt mòn
Che chở rộng tình xin thú tội
Mê lầm lối trái, lạc linh hồn

Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: