Trang

21 tháng 11, 2016

TÌNH BAO DUNG(Thuận nghịch độc)

Xuôi:
Thề xin quyết dứt bỏ ngông cuồng
Bước trở quay thôi, hứa nhủ lòng
Mê đắm bởi vào sa hố bẫy
Lỗi lầm do phạm vấp gai chông
Nghe ra lúc thấy cha mừng đón
Biết nhận khi nhìn chủ đợi trông
Thê thảm những ngày đêm lạc lối
Về đi hãy nhủ: Chúa chờ mong

Ngược:
Mong chờ Chúa nhủ: Hãy đi về
Lạc lối đêm ngày những thảm thê
Trông đợi chủ nhìn khi nhận biết
Đón mừng cha thấy lúc ra nghe
Chông gai vấp phạm do lầm lỗi
Bẫy hố sa vào bởi đắm mê
Lòng nhủ hứa thôi, quay trở bước
Cuồng ngông dứt bỏ quyết xin thề


Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: