Trang

20 tháng 11, 2013

GIÁO DỤC - HỌC TRÒ

Hôm nay 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam

GIÁO DỤC
Trăm năm lợi ích phải trồng người
Uốn nắn chuyên chăm đến với đời
Cấy trí trẻ thơ không lúc nghỉ
Gieo hồn niên thiếu chẳng giờ ngơi
Chen vai bốn biển vinh tổ quốc
Sát cánh năm châu rạng giống nòi
Ôi rất cao thay nghề giáo dục
Thi hành thiên chức thật tinh khôi
Bóng Tà Dương

HỌC TRÒ
Xếp đứng hạng ba đám học trò
Sách đèn mài miệt thuở còn thơ
Chân trần lóc chóc tay ti toáy
Quần thủng te tua mũi thập thò
Kiệt xuất che mình trong xã tắc
Tài năng ẩn tướng giữa cơ đồ
Mốt mai rộ sáng sao kỳ diệu
Giềng mối non sông vạn họ nhờ
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: