Trang

23 tháng 11, 2013

NGẪU ĐẮC – NGUYỄN DU
偶得

孤城日暮起陰雲
青草漫漫到海濱
曠野遍埋無主骨
殊方獨托有官身
事來徒隸皆驕我
老去文章亦避人
望外鴻山三百里
相從何處問前鄰

阮攸
 
Phiên âm: Ngẫu đắc

Cô thành (1) nhật mộ khởi âm vân
Thanh thảo man man đáo hải tần
Khoáng dã biến mai vô chủ cốt
Thù phương độc thác hữu quan thân
Sự lai đồ lệ giai kiêu ngã
Lão khứ văn chương diệc tị nhân
Vọng ngoại Hồng Sơn tam bách lí 
 Tương tòng hà xứ vấn tiền lân
Nguyễn DuDịch nghĩa: Tình cờ làm được những câu đắc ý

Thành lẻ loi, ngày tối, mây đen nổi
Cỏ xanh mênh mang lan tới bờ biển
Đồng trống khắp nơi vùi xương vô chủ
Phương xa riêng gởi tấm thân làm quan
Khi gặp việc, bọn tôi tớ đều lên mặt với ta
Già đến rồi, văn chương cũng lánh người
Nhìn ra ngoài Hồng Sơn xa ba trăm dặm
Biết theo chốn nào mà hỏi xóm ngày xưa

Dịch thơ: Ngẫu đắc

Chiều tuôn mây ngút nhẩy cô thành
Cỏ biếc tràn lan tận biển xanh
Nội quạnh chôn đầy xương bạc mệnh
Quê người gởi tạm kiếp phù vinh
Việc bày nha lại đều lên mặt
Già đến văn chương cũng lánh mình
Ngoảnh lại Hồng Sơn trăm dặm cách
Nơi đâu xóm cũ bước tìm quanh
Quách Tấn dịch
(Tố Như thi, An Tiêm tái bản, France, 1995)

BUỘT MIỆNG VÔ TÌNH (Phóng dệt Bongtaduong)
Chạng vạng cô thành mây xám trôi
Cỏ xanh lan rợp thấu chân trời
Đồng không cất giấu  mồ vô chủ
Đất khách vùi chôn kiếp cả đời
Hữu sự tôi đòi vênh váo ngẩng
Hết thời chữ nghĩa lạnh lùng trôi
Hồng sơn ngoảnh lại trăm đường cách
Xóm cũ nơi nao biết hỏi Trời!

Không có nhận xét nào: