Trang

24 tháng 11, 2012

CỦA ĐỜI PHÙ VÂN (Ý Thánh vịnh 49)


Vạn dân hỡi lắng tai nghe kỹ
Cả thấp hèn đến quý cao nhân
Phú gia cùng với cơ bần
Miệng tôi thưa thốt ân cần lẽ khôn

Lúc vận hạn này không phải sợ
Dẫu bọn gian vin cớ bất minh
Vênh vang của cải bình sinh
Nào đâu trả giá chuộc linh hồn sầu

Mạng đang sống trước sau cao thấp
Cũng rồi buông chấm dứt hết thời
Ngày cùng sẽ đến than ôi!
Kẻ sơ người trí tàn đời tiêu vong

Dẫu tên tuổi lừng vang lãnh thổ
Khắc uy danh bao chỗ người qua
Biết chăng bãi vắng tha ma?
Chỉ vuông đất mộ là nhà gởi xương!

Dẫu danh vọng đời vươn cao ngất
Bao công lao vun đắp dã tràng
Đều là sinh vật trần gian
Ngày kia phải chết đâu mang theo gì

Tất thế đấy, chung quy phận số!
Cả hèn, khôn, sang, khó ai ai
Tiêu tan một mảnh hình hài
Tồn, vong, sinh, tử bao loài như nhau

Nhưng ĐỨC CHÚA trên đầu tôi biết
Sẽ yêu thương tha thiết hồn ngay
Gỡ ra khỏi chốn đọa đày
Từ nơi âm phủ khỏi tay ngục thần

BÙI NGHIỆP

Không có nhận xét nào: