Trang

19 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG ...SỬ 11

DANH TƯỚNG: LÊ SÁT
Lừng lẫy hàng nhì bảng khắc tên
Hùng anh dũng mãnh tiếng vang rền
Hoàng Thành mạng dứt văng triền núi
Chu kiệt đầu gông lạy trước thềm
Quan ải Chi Lăng thây chất xuống
Chiến trường Pha Lũy xác chồng lên
Lam Sơn đại thắng an bờ cõi
Giúp nghiệp nhà Lê khởi vững bền
 Bongtaduong

THƯỢNG TƯỚNG: PHẠM VẤN
Gối đất không sờn núi Chí Linh
Trấn an quân lính ổn binh tình
Cùm thân Chu Kiệt thù bay vía
Vỡ sọ Hoàng Thành giặc thất kinh
Năm vạn quân hùng thành bụi đất
Một ngàn ngựa chiến hóa u minh
Thái hòa phong tước danh Tư Mã
An hường bao đời con cháu vinh
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: