Trang

14 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG... SỬ 9

MƯU THẦN: LÊ VĂN LINH (*)
Trích máu ăn thề hội Lũng Nhai
Bày binh bố trận dụng anh tài
Bàn cờ trí tuệ tham mưu nội
Vận dụng khôn ngoan trận tuyến ngoài
Óc vắt từng đêm suy thế trận
Đầu vo mỗi buổi tính quân bài
Nhìn xa thấy rộng ngồi trong trướng
Ý thấu tinh tường nghiệm đúng sai
Bongtaduong
(*) Lê Văn Linh là mưu sĩ bên cạnh Nguyễn Trãi trong suốt 10 năm khởi nghĩa Lam Sơn

DŨNG TƯỚNG: NGUYỄN LÝ
Mười bảy anh hùng hội Lũng nhai
Thề nguyền kháng chiến thuở sơ khai
Tàng sơn Lạc Thủy điều quân nội
Độn thổ Quỳ Châu cản giặc ngoài
Thôi Tụ khòm lưng thân cúi thấp
Lương Minh đứt cổ xác văng dài
Xếp hàng thứ sáu trong danh tướng
Tên tuổi tạc bia cảm mến hoài
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: