Trang

20 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG...SỬ 12

DŨNG TƯỚNG: PHẠM VĂN XẢO
Văn võ song toàn đại tướng quân
Điều binh khiển tướng dụng uy thần
Liểu Thăng chốn núi lìa vong mạng
An Lão bên cầu chạy thoát thân
Hợp tướng bao vây trừ mấy vạn
Gom quân tổng kích bắt hơn ngàn
Hàng ba công trạng thừa uy dũng
Ngô quốc cầu hòa đất thái an
Bongtaduong


DŨNG TƯỚNG: NGUYỄN XÍ
Chín tuổi về doanh phủ họ Lê
Tài năng phát triển giỏi binh nghề
Đông quan vây hãm thù rên xiết
Tốt động nghi binh giặc não nề
Tướng giỏi Lý Lương thây khắp lũy
Binh hùngTrần Hiệp xác đầy đê
Ngục trung dũng  trí bày mưu thoát
Sợi tóc ngàn cân quyết trở về
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: