Trang

16 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG...SỬ 10

TỬ TƯỚNG: LÊ THẠCH (*)
Tướng trẻ công đầu tự thuở sơ
Tiên phong khí phách dũng vô bờ
Nguyễn Sao bở vía khòm gông cổ
Trần Trí kinh tâm chạy vứt cờ
Công kích Ai Lao bung trận địa
Truy lùng Man Sát đoạt doanh cơ
Vô tình trúng tiễn thân vong tử
Để mối thương tâm chúa thẫn thờ
Bongtaduong

(*) Lê Thạch gọi Lê Lợi bằng chú ruột


TỬ TƯỚNG: LÝ TRIỆN

Phụ tử song hành báo quốc ân (*)
Dưới cờ khởi nghĩa dự công phần
Lăn quay Phùng Quý hồn tan biến
Cuống quýt Vương Thông phách hoảng chuồn
Cảo Động bất ngờ sa kế giặc
Lam Sơn thoắt chốc biệt anh thần
Thương thay tướng trẻ uy đầu lĩnh
Cả nước u sầu khóc dũng nhân
Bongtaduong

(*) Cha con Lý Ba Lao và Lý Triện cùng đầu quân dưới trướng Lê Lợi

Không có nhận xét nào: