Trang

11 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG... SỬ 8
TỬ TƯỚNG: ĐINH LỄ (*)
Dòng dõi vua Đinh sử chép rành
Tư Không đại tướng thật hùng anh
Vương Thông vỡ mật lo chuồn gấp
Hiệp – Lượng co mình chịu trói nhanh
Tốt Động quết càn ta thẳng tiến
Đông Quan chao đảo địch vòng quanh
Sa lầy chiến tượng đành thân liệt
Thà chết không hàng huyết sử xanh
Bongtaduong

(*) Đinh Lễ là cháu gọi Lê Thái Tổ là cậu ruột.

DŨNG TƯỚNG: ĐINH LIỆT (*)
Giống dòng Đinh đế rất uy phong
Khởi nghĩa Lam Sơn trích máu hồng
Phục kích Đỗ Gia ngàn xác rụng
Quét càn Liễu tướng vạn hồn vong
Đồ Bàn diệu võ thù lo lắng
Châu Hóa dương oai giặc phập phồng
Đệ nhất công thần đầu nội chính
Ngàn đời rạng rỡ đất Thăng Long
Bongtaduong

 (*) Đinh Liệt là em Đinh Lễ, gọi Lê Thái Tổ là cậu ruột.

Không có nhận xét nào: