Trang

1 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG... SỬ 3

THIẾU GIA: TRẦN QUỐC TOẢN
Anh hùng niên thiếu hội Bình Than
Giận dỗi ngồi ngoài bóp vỡ cam
Tụ tập quản gia trên mấy chục
Góp gom đinh tráng cả hơn ngàn
Xông pha chiến trận tru cường địch
Càn quét sa trường báo thánh ân
Sáu chữ trên cờ bay phất phới
Nhà Nam dũng khí sục sôi tràn.
Bongtaduong

DŨNG TƯỚNG:  PHẠM NGŨ LÃO
Bên đường đan sọt ngẫm binh thư
Hưng Đạo chiêu tài mến đại phu
Vạn Kiếp đối đầu truy tướng giặc
Chương Dương xuất kích đuổi quân thù
Hai lần Chiêm quốc lui cuồng cuống
Ba đợt Ai Lao chạy tít mù
Một dạ trung thành dâng tổ quốc
Danh truyền hậu thế đến ngàn thu
Bongtaduong

DANH TƯỚNG:  ĐỖ KHẮC CHUNG
Đổi Đỗ thành Trần hiệu Khắc Chung
Bốn triều từng trải trọn bề trung
Ngoại giao Ô Mã khen tài trí
Nội cấm Minh Tông cảm khí hùng
Cứu tử giai nhân vui hạnh ngộ
Giải nguy danh tướng ngộ tương phùng
Một thiên huyền sử đời nghi hoặc
Vì nước hay tình nợ rối tung
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: