Trang

22 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG ... SỬ 13

HẬU TƯỚNG: NGUYỄN NHỮ LÃM
Thực túc binh cường rõ chẳng sai
Quân lương vũ khí đủ trong ngoài
Ngoại giao khéo léo vang hùng biện
Nội chính thuần nhu dụng trí tài
Cung cấp áo cơm vương thán phục
Lắng lo đao kiếm tướng khen hoài
Vững vàng hậu cứ luôn chu đáo
Xây dựng Lê triều nghiệp lớn khai
Bongtaduong


DANH TƯỚNG: BÙI BỊ
Chỉ là nghĩa sĩ thuở sơ khai
Chiến trận ra uy chí miệt mài
Độn thủy đặc công tìm thủ cấp
Tiềm giang đột nhập cướp thi hài
Mỹ Canh tạo bão thù co rụt
Thanh Hóa làm giông giặc chạy dài
Thành lũy Đông Quan vây hãm địa
Sử hùng sáng chói mực nào phai
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: