Trang

6 tháng 9, 2013

THƠ ĐƯỜNG ...SỬ 6

DANH TƯỚNG:  NGUYỄN CHÍCH
Công thần Khai quốc Hậu Lê sơ
Hợp tác Lam Sơn vững thế cờ
Kế diệu Nghệ An xây điểm trụ
Mưu thần Thanh hóa tạo thời cơ
Sách Khôi lẫm liệt đòi ranh cõi
Ba Lẫm lừng uy chiếm lại bờ
Đuổi Bắc bình Chiêm vang trấn quốc
Hậu lai ngưỡng mộ lập dinh thờ
Bongtaduong

DANH TƯỚNG:  TRẦN NGUYÊN HÃN
Dòng dõi nhà Trần hợp tác Lê
Lẫy lừng thiên hạ khắp sơn khê
Quan Thôi bỏ xác không đường rút
Tướng Phúc phơi thây chẳng lối về
Nhật nguyệt lu mờ soi thảm đạm
Phong vân đổi sắc quyện ê chề (*)
Nội công ngoại kích Xương Giang đó
Quỷ khiếp thần sầu trận gớm ghê
Bongtaduong

(*) Trận Xương Giang, trong "Bình Ngô Đại Cáo", Nguyễn Trãi đã ghi:
"Ghê gớm thay, sắc phong vân phải đổi
Thảm đạm thay, ánh nhật nguyệt phải mờ"

Không có nhận xét nào: