Trang

9 tháng 9, 2013

THƠ ĐUỜNG...SỬ 7
DANH TƯỚNG: TRỊNH KHẢ
Sống ở hang hùm trại giặc Minh
Thù cha quyết trả đáp ân tình
Ai Lao sứ giả tăng quân dụng
Chiêm quốc điều huy dẹp địch kình
Chặn lối Vương Thông tan vía sợ
Đón đường Trần Trí hoảng hồn kinh
Kiên cường trung dũng phò Lê chúa
Nội ngoại cư an nước thái bình
Bongtaduong

TƯỚNG TRẺ: LÊ KHÔI (*)
Trái phải hai vai cặp túi tên
Xung phong xạ tiễn thét vang rền
Hoàng Thành trói khuỷu than van khóc
Thôi Tụ gông đầu thảm thiết rên
Trấn thủ Hóa Châu dân ổn định
Truy cường Bắc Thái nước bình yên
Anh hùng đoản mệnh chưa an hưởng
Đã vội xa chơi chốn cửu tuyền
Bongtaduong
(*) Lê Khôi là cháu gọi Lê Thái Tổ là chú ruột.

Không có nhận xét nào: