Trang

27 tháng 4, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM HIỀN TRÍDệt thơ: Bóng tà dương


VI. PHẨM HIỀN TRÍ
(PANDITAVAGGA)

76.   
Kết giao hiền trí được muôn phần
Khiển trách u mê sửa bất toàn
Bảo vật kho tàng kề cận đó
Rất lành chẳng dữ  một bằng trăm

77. 
Khéo léo khuyên răn dậy dỗ người
Can ngăn tội lỗi chỉ từng lời
Kẻ lành yêu kính đầy tôn trọng
Đứa dữ căm hờn ghét dể duôi

78. 
Kết bạn xin đừng chọn ác nhân
Giao du lại chớ lựa ngu đần
Tri âm thắm thiết người hiền đức
Tri kỷ nên tìm thượng trí tâm

79. 
Mát lòng Chánh pháp nước lành thay
An lạc thâm tâm tĩnh lặng này
Người trí hỷ hoan nghe thuyết giáo
Vui mừng nghe lọt thỏa tai đây            

80. 
Dẫn thủy nhập điền việc lão nông
Khoan bào có thợ mộc gia công
Vót tên cung thủ lo trau chuốt
Người hạnh siêng năng sửa trí hồn

81. 
Như là ngọn núi vững vàng thay
Gió bão hoành hành cứ trụ đây
Phỉ báng chê bai hay tán thưởng
Tâm hồn đại trí  chẳng lung lay

82. 
Hồ nước trong lành  đẹp biết bao
Lặng  yên bình thản rộng và sâu
Những người thượng trí nghe tâm pháp
Não trạng an vui chẳng sóng trào

83. 
 Người ngay xa lánh quyết không màng
Dục vọng ô nhơ chẳng lạm bàn
Kẻ trí tịnh không nào để ý
Đâu còn khổ - lạc kéo lôi mang

84. 
Chẳng để vị tình tạo bất nhân
Không xin thê tử để mê lầm
Phồn vinh cũng chẳng làm phương tiện
Đích thực là người hạnh- chánh - tâm

85. 
Chen chúc xô bồ chốn thế gian
Mổi người một nẻo lối dương trần
Ít ai vượt thắng qua bờ vực
Đa số chôn chân đứng ngại ngần

86. 
 Kìa ai chăm chỉ việc tu hành
Thuyết giảng theo đường pháp chính danh
Sẽ được qua bờ vui tịnh độ
Ma tà lủi thủi tránh xa nhanh

.87. 
Người trí mau mau tẩy rửa lòng
Định hình thiện ác kỹ cho thông
Xuất gia từ bỏ gia đình hẹp
Sống độc thân hành phép Sa-môn

88. 
Người trí tẩy trần cấu uế vương
Bợn nhơ gột sạch trẩy lên đường
Xa lìa ngũ dục đừng lưu luyến
Chánh pháp cầu vui chẳng chán chường
89. 
 Chánh tâm tu tập pháp giác chi
Dứt lìa cố chấp tránh thị phi
Bỏ tâm nhiễm ái, xa phiền não
Chứng Niết bàn bên có đợi gì?

Bongtaduong


Không có nhận xét nào: