Trang

15 tháng 4, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM KHÔNG BUÔNG LUNGDệt thơ: Bóng tà dương


II.  PHẨM KHÔNG BUÔNG LUNG
(APPAMADAVAGGA)
21. 
Trì tâm bất tử thảnh thơi hồn
Cẩu thả đi vào chốn tử vong
Giới luật kiên trì không lo chết
Buông lung sống cũng tựa thây mòn

22. 
Kẻ trí biết rành viêc cát hung
Trì tâm gắng xác chẳng buông lung
An vui cõi Thánh hằng hoan hỷ
Bởi thế trần xưa giác ngộ xong

23. 
Kiên nhẫn giới trì ở thế gian
Định thiền dũng mãnh thắng ma thần
Kẻ khôn giải thoát tâm an ổn
Chứng nhập hư vô thượng Niết bàn

24. 
Không buông lung luật giới trì tâm
Chánh niệm hăng say cố gắng làm
Khắc kỷ di theo đường tịnh hạnh
Pháp luân sinh hoạt tốt tăng dần

25. 
Tự mình cố gắng chẳng buông lung
Khắc chế an toàn giữ đúng khuôn
Kẻ trí tự xây nên hải đảo
Thủy triều đứng ngó chẳng tràn dâng

26. 
Ám độn buông lung bị nhấn chìm
Ngu đần cũng vậy ắt theo ghim
Trí nhân chăm giữ khinh mời mọc
Như kẻ sang giầu giữ quý kim

27. 
Đắm chìm buông thả những đam mê
Dục lạc say sưa chẳng biết gì
Tỉnh giác tu thiền ngay đi nhé
Mới mong an lạc gót quay về

28. 
Tiêu trừ hết thảy mọi buông lung
Kẻ trí không còn sợ tấn công
Bậc thánh lầu cao đầy trí tuệ
Đứa ngu chới với hãi vô cùng

29. 
Tinh tấn nơi bày kẻ buông lung
Đường hoàng giữa đám lạc mê cung
Vượt lên tuấn mã phi lên trước
Bỏ ngựa gầy nhom chạy cuối cùng

30. 
Nhờ chẳng buông lung mãi định thiền
Tiền thân Đế thích chủ chư thiên
Thế trần khen ngợi Ma già hạnh
Ai dám khinh chê bậc thánh hiền

31. 
Tỳ kheo dốc chí chẳng buông lung
Sợ thấy mà theo cám dỗ hung
Ví giống lửa hồng thiêu tất cả
Gom nhiều kiết sứ đốt tiêu nung

32. 
 Tỳ kheo dốc chí chẳng buông lung
Sợ thấy mà theo cám dỗ hung
Ta biết Niết Bàn đang đến sát
Dẫu nhiều đọa lạc ám như không


Không có nhận xét nào: