Trang

16 tháng 4, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM TÂM


Dệt thơ: Bóng tà dương


III.  PHẨM TÂM
(CITTAVAGGA)

33. 
Dạ kẻ phàm phu cứ bất an
Vì rằng dao động lắm hoang mang
Kẻ trí tâm cơ hằng chính trực
Mũi tên cung thủ hướng ngay đàng

34. 
Cá quẳng lên bờ dẫy dụa sao
Con người thọ khốn cũng lao đao
Vậy tâm lo sợ mà phòng bị
Phấn đấu hầu mong thoát cảnh sầu

35. 
Mê lầm ngũ dục quấy phàm phu
Dao động vần xoay khó giải trừ
Điều phục răn mình từ khởi điểm
Yên hằng tĩnh tại tận tâm tư

36. 
Ngũ dục mê lầm ám thất phu
Trước sau biến hòa chẳng khi từ
Tâm luôn phòng hộ ngăn ngừa mãi
Ninh tĩnh yên vui ắt giải trừ

37. 
Tâm phàm phu nhập trí u minh
Lén lút hang sâu chẳng hiện hình
Điều phục được rồi nên giải thoát
Dứt vòng trói buộc  nhợ ma manh

38. 
Tâm bất an rồi khó lắm thay
Mù mờ chánh pháp dễ lung lay
Lòng tin lỏng lẻo không kiên định
Trí tuệ khó thành phải mắc vây

39. 
Tâm thanh ý tịnh họa tai không
Hoạn nạn rời xa chẳng vướng lòng
Là người giác ngộ vươn cao vượt
Thắng khỏi gian tà thoát ách gông

40. 
Thân xác dòn tan tự gốm sành
Giữ gìn bảo vệ cái mong manh
Dùng thanh kiếm huệ ngăn ngừa đó
Đánh dẹp ma quân bảo vệ thành

41. 
Tâm niệm thân này sẽ trước sau
Ngủ vùi dưới đất rữa tan mau
Tựa cây vô dụng quăng khinh bỏ
Ý thức còn gì tấm huyệt sâu

42. 
Cái hại kẻ thù đã tạo ra
Hoặc là đối thủ những oan gia
Không bằng cái hại do tâm niệm
Bởi chính mình gây nghiệp ác tà

43. 
Chẳng phải mẹ cha chẳng họ hàng
Hành vi chánh thiện đã cưu mang
Mà do chính kỷ hằng tâm niệm
Cao thượng ngày sau trổ trái vàng
Không có nhận xét nào: