Trang

8 tháng 10, 2013

Hải ốc trù – Hồ Xuân Hương
海屋籌
蘭橈隨意漾中流,
景比山陽更覺幽。
生面獨開雲露骨,
斷鼇爭崎客回頭。
馮夷疊作擎天柱,
龍女添為海屋籌。
大抵始皇鞭未及,
古留南甸鞏金甌。

Hải ốc trù – Xuân Hương
Lan nhiêu tuỳ ý dạng trung lưu
Cảnh tỉ sơn dương cánh giác u
Sinh diện độc khai vân lộ cốt
Đoạn ngao tranh kị khách hồi đầu
Bằng Di diệp tác kình thiên trụ
Long Nữ thiêm vi hải ốc trù
Đại để Thuỷ Hoàng  tiên vị cập
Cố lưu Nam điện củng kim âu.
Dịch nghĩa
Phe phẩy mái chèo, tuỳ thích cỡi thuyền dong chơi giữa duềnh,
Qua gần chân núi lại thấy cảnh càng vắng.
Mây thoảng qua, núi lộ mặt, thấy đá chơ vơ,
Những khối lèn dựng cao vút khi qua dưới, khách phải vếch trông.
Hoặc là hải thần Bằng Di đã dựng cột để chống trời nghiêng,
Hoặc là hải thần Long Nữ đã nối thêm cây nêu trỏ cung điện dưới bể.
Ý chừng vua Tần Thuỷ Hoàng chưa từng đi kinh lí đến chỗ này,
Vì trời vốn dành nó lại ở xứ Nam này để làm vững chắc cơ đồ nước ta.

Ngóng đỉnh Toan Ngoan (Người dịch: Hoàng Xuân Hãn)
Giữ duềnh thủng thẳng phẩy chèo lan,
Sát núi càng hay cảnh lặng nhàn.
Mây cuốn bày ra lèn cứng cỏi,
Núi cao những ngóng đỉnh Toan Ngoan
Bằng Di chống cột e trời đổ,
Long Nữ thêm nêu sợ bể tràn.
Dấu ngựa Thuỷ Hoàng chưa đến đó,
Trời dành để giữ đất người Nam.

NGẮM HẢI ĐẢO (Phóng dệt: Bongtaduong)
Thuyền lan thong thả mái chèo bơi
Vắng lặng u tình giữa bể khơi
Mây thoảng dài bay non hiển hiện
Núi vươn cao ngất khách trông vời
 Bằng Di chống trụ trời tăng vững
Long nữ thêm kèo biển nới cơi
Có lẽ Tần vương chưa đến đó
 Trời dành tặng lại nước Nam chơi!

Không có nhận xét nào: