Trang

1 tháng 5, 2013

CƯ XỬ ĐỜI THƯỜNG


Ngồi  buồn đọc lại sách xưa,
Gẫm cười vui với câu đùa cổ nhân.
Suy đi nghĩ lại tần ngần,
Lại buồn cho thói kiêu quan ê chề!

Đức minh đế nhà Lê du ngoạn,
Vãn cảnh chùa nhập điện thọ kinh.
Sư ngạc nhiên rớt quạt thình lình,
Quan hộ giá nhặt lên dâng cụ.

Đường thượng tụng kinh sư sử sứ;
 Đình tiền tuý tửu phụ phù phu.(*)

Chuyện bình thường có thật không hư,
Bởi xã tắc dưới trên bình đẳng.
Lối ứng xử tưởng cong lại thẳng,
Chớ tự xưng vỗ ngực kiêu danh.
Quan và dân nhã nhặn đồng hành,
Chồng với vợ dìu nhau khỏi ngã.
Chuyện nhỏ nhặt lúc này hiếm quá,
Có còn đâu? Ôi “dân chủ” nát nhầu…
Đập bàn xỉa mặt vênh râu!

Bongtaduong

(*)Trên chùa tụng kinh sư sai sứ, trước sân say rượu vợ đỡ chồng.
Câu đối vua Lê Thánh Tông và  Lương Thế Vinh (Trạng Lường)

Không có nhận xét nào: