Trang

15 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM THẾ GIAN Dệt thơ: Bóng Tà Dương
 
XIII.  PHẨM THẾ GIAN
(LOKAVAGGA)
163.  
Ty liệt là điều cấm có theo
Buông lung thân thể chớ nên đèo
Ma thần tà thuyết nên rơi bỏ
Tăng trưởng trần ai dứt tuyệt vèo
                                                     
164.  
Hăng hái nhưng mà chớ thả trôi
Làm theo Chánh pháp  nước dòng xuôi
Thực hành năm tháng đừng xao nhãng
Hoan hỷ đời này, kiếp tới vui

165.  
Khéo léo thực hành chánh pháp tuyên
Ác hành cắt bỏ dứt căn nguyên
Thực thi giới luật không ngưng nghỉ
Hiện tại tương lai chẳng não phiền

166.  
Đời giống bọt bèo nổi bến sông
Lại như góc biển hiện cầu vồng
Xem bằng cặp mắt suy ra thế
Thần chết dù tìm cũng mất công

167.  
Giả sử thế trần rất gấm hoa
Huy hoàng lộng lẫy tựa long xa
Ngu sơ đắm đuối mà ao ước
Hiền trí xem thường chẳng ngó qua

168.  
Lúc trước buông lung thả thú lòng
Về sau tinh tấn quyết rằng không
Chính là ánh sáng soi nhân thế
Gió thổi mây tan lộ nguyệt tròn

169.  
 Người nào hành xử việc lành ngay
Sự ác không còn đất chứa thây
Là chính vầng quang soi cõi thế
Như trăng vằng vặc vén tầng mây

170.  
Như chim thoát khỏi lưới giăng rào
Chẳng dám tung mình vỗ cánh cao
Người thế bị vây trong thập chướng
Minh nhân sáng suốt có ai nào?

171.  
Thiên nga bay thấp giữa trời hồng
Giới hạn ngần nào bậc luyện thông
Đại trí hàng ma duy cá biệt
Bay khỏi dương trần đến cảnh không

172.  
Những kẻ phạm quy đạo nhất thừa
Nói lời vọng ngữ suốt chiều trưa
Tương lai quá khứ không tin nhận
Ác bá tàn hung ắt chẳng chừa

173.  
Tham lạm không hề hưởng cõi thiên
Ngu si đả phá việc chùa chiền
Cúng dường tùy hỷ do tâm phát
Phần phúc mai này ắt viễn miên

174.  
 Nào ai thống suất cõi ta bà
Làm chủ chư thiên khắp tú sa
So sánh sao bằng người cố gắng
Bản thân chứng quả một Tu đà

Không có nhận xét nào: