Trang

17 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM AN LẠCDệt thơ: Bóng tà dương


XV.  PHẨM AN LẠC
(SUKHAVAGGA)

187.  
Sung sướng làm sao đức Phật tu
Sống không gây oán giữa người thù
Bên người căm hận không căm hận
Hoan hỷ vô cùng chánh đạo dư

188.  
Sung sướng làm sao dũng Phật màu
Sống không đau ốm giữa người đau
Bên người mang bệnh không mang bệnh
Hoan hỷ vô cùng chánh đạo sâu

189.  
Sung sướng làm sao tánh Phật toàn
Sống không tham dục giữa người tham
Bên người mê đắm không mê đắm
Hoan hỷ vô cùng chánh đạo chăm

190.  
Sung sướng làm sao Phật thảnh thơi
Sống không chướng ngại  trí nhàn vui
Một đời hỷ lạc không sầu não
Với những quang âm của đất trời

191.  
Thắng lợi luôn luôn bị đối đầu
Còn khi thất bại lại buồn đau
Thản nhiên bỏ hết nào thua thiệt
Hòa hiếu an vui  quẳng gánh sầu

192.  
Kinh hoàng ngọn lửa chính lòng tham
Sân hận là đầu tôi ác mang
Ngũ uẩn khổ đau bao xiết kể
Niết bàn mới thật cõi hân hoan

193.  
Đói khát bệnh tình thật lớn lao
Vô thường trôi nổi khổ dường bao
Hiểu ra lý lẽ rành như thế
Đạt đến cao siêu tự lúc nào!

194.  
Không bệnh là điều thuận lợi hay
Còn người biết đủ ắt giầu thay
Chí thân ôm ấp bao thành tín
Niết bàn đích đến rất thích đây

195.  
Ai đã nếm mùi sống độc cư
Ai từng tịch tịnh chốn thâm u
Còn đem pháp vị ra thưởng thức
Tội ác xa lìa - sợ hãi ư?

196.  
Gặp được Thánh hiền quý biết bao
Cùng chung được hưởng nỗi vui trào
Bởi không có kẻ ngu si quấy
Hoan hỷ vô cùng rạng trí cao

197.  
Chung đường ngu độn rất sai lầm
Chẳng khác cùng đi phải địch quân
Cùng với trí hiền hoan hỷ hẳn
Như là hội ngộ với tri âm

198.  
Đúng vậy đồng hành với thiện nhân
Chân thành hiền trí bậc đa văn
Được cùng đàm đạo người cao ấy
Chẳng khác vầng trăng thuận chuyển vần

Không có nhận xét nào: