Trang

24 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM PHÁP TRỤDệt thơ: Bóng tà dương

XIX.  PHẨM PHÁP TRỤ
(DHAMMATTHAVAGGA)

243.  
Lỗ mãng tục thô chẳng hiếu hòa
Đâu còn Chánh pháp bậc tu gia
Thế nên người trí cần phân biệt
Nhận rõ hai bên chính với tà

244.  
Chớ để bao giờ lỗ mãng lên
Công bình đúng phép ắt vi tiên
Trí nhân thẳng thắn từng hành động
Được gọi danh cao trụ pháp nền

245.  
Nhiều lời chẳng phải gọi là hay
An tịnh không cừu oán một ai
Bình tĩnh trì tâm đâu sợ hãi
Hiền nhân đích thực có đâu sai

246.  
Kiến thức ba hoa phỏng ích gì
Tuy rằng ít học lại tường suy
Tâm không buông thả , hồn đâu lạc
Mới chính cao nhân hộ pháp trì

247.  
Trưởng lão nào chi phải bạc đầu
Năm dài tích lũy những cao sâu
Nếu xem tuổi tác mà xưng tụng
Thì đó là suông chứ trọng đâu!

248.  
Kiến giải tâm chân trọn pháp hành
Sinh linh chẳng hại, trí điều hành
Chuyên chăm tiết chế luôn điều phục
Trưởng lão thưa rằng thực xứng danh

249.  
Tật đố Ngụy hư với ý tham
Biện tài lưu loát ẩn kiêu căng
Tuy rằng tướng mạo đoan trang đó
Chẳng phải thiện lương chớ đoán nhầm

250.  
Gọi là người trí phải minh tâm
Diệt trừ tận gốc những hận sân
Bao nhiêu hờn giận không vướng mắc
Mới thực là người hảo từ nhân

251.  
Vọng ngữ và người phá giới nhăng
Quy y thí phát có lầm chăng
Huống chi lòng dạ đầy tham dục
Sao được xem là bậc trí tăng

252.  
Chấm dứt bao điều tạo ác ngay
Dù là lớn nhỏ chẳng nên bày
Căn nguyên cắt sạch đừng tha thiết
Đáng gọi Sa môn bậc đức thầy

253.  
Khất thực tuy bưng bát bước đều
Suy nhìn chưa chắc phải Tỳ Kheo
Chỉ là nghi thức trong tôn giáo
Phân định tỏ tường bậc trí siêu

254.  
Hữu lậu bỏ đi xóa ác tình
Tu hành thanh tịnh niệm hương kinh
Chuyên tu lấy BIẾT mà vui sống
Mới thật Tỳ kheo bậc trí minh

255.  
Vô trí làm sao tịch tịnh đây
Tuệ minh sáng suốt chính danh thầy
Suy tường nội ngoại luôn thông đạt
Chính phải hiền nhân xứng đáng này

256.  
Lập kế bày mưu hại chúng sinh
Làm gì xứng đáng bậc cao minh
Tay không nhuộm máu người vô tội
Mới gọi hiền nhân đúng tận tình

257.  
 Giới luật – đầu đà chẳng thể khinh
Nghe nhiều học rộng tưởng cao minh
Chứng điều tam muội siêu quần đó
Phiền não chưa trừ chớ vội tin

Không có nhận xét nào: