Trang

16 tháng 5, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM PHẬT ĐÀDệt thơ: Bóng tà dương


XIV.  PHẨM PHẬT ĐÀ
(BUDDHAVAGGO)
175.  
Sẽ chẳng ai hơn thắng dục tình
Ma đầu dẫy chết chẳng hồi sinh
Mênh mông Phật trí vô tăm tích
Cám dỗ đừng hòng quấy nhiễu binh

176.  
Căn nguyên dứt hẳn chẳng vây ràng
Nghiệp chướng cùng đường hết bám mang
Phật trí mênh mông nào dấu tích
Các người cám dổ được gì chăng?

177.  
Tu trì Thiền định rất bao la
Ở chốn sơn ngàn thích xuất gia
Chánh niệm vô vi cùng chánh giác
Thiên- nhơn ái kính trọng giao hòa

178. 
  Sinh kiếp làm người khó lắm thay
Sống khôn trọn vẹn dễ chi này
Nghe câu Chánh pháp tìm sao thấy
Gặp Phật ra đời có mấy ai!

179.  
Chớ làm sự ác mắc trầm luân
Gắng sức làm lành, việc dữ buông
Tâm ý thanh trong hằng ấp ủ
Lời chư Phật dậy chớ coi thường

180.  
Phật dậy Niết bàn hết sức cao
Nhẫn nhu là điểm tối ưu vào
Xuất gia mà não manh tâm ác
Đáng gọi Sa môn nữa là sao?

181.  
Chớ nên phỉ báng hại con người
Giữ giới luật nghiêm suốt cả đời
Ăn đủ ở vừa siêng tập định
Ấy câu Phật dậy phải nghe lời

182.  
Mưa bạc không làm thỏa mãn tham
Trí nhân biết dục khổ không ham
Nếu trời có cũng không cầu cạnh
Đệ tử Sa môn quyết chẳng màng

183.
Sợ hãi quy y các tạp thần
Làm sao nương tựa được an thân
Theo đường tam bảo tâm minh tuệ
Là lối cao vời nhất thế gian

184.  
Rất khó được kề bậc thánh nhân
Vì không thường có để qua thăm
Phàm đâu trí  tuệ ra đời đó
Gia tộc nơi này ắt phúc an

185.  
Phúc thay đức Phật đã ra đời
Chánh pháp ban truyền khắp mọi nơi
Tăng thượng hợp hòa bao phước đức
Đồng tu dõng tiến đủ cao vời

186.  
Cúng dường xứng đáng mới nên công
Chư vị Sa môn tích đức ròng
Công đức chu toàn dâng Tịch tịnh
Tinh thần đáng kể rất vô song

Bóng tà dương

Không có nhận xét nào: