Trang

1 tháng 10, 2012

THUẬN NGHỊCH LỤC BÁT 1Sắc màu.

Thuận đọc:
Hoa đời ảnh ảo tơ sương,
Thoa giao trời đất vấn vương vồng cầu.
Rồi phai cỏ lá qua mau,
Thời xuân ai có níu chào năm năm?
Dài ngày rộng tháng nào ham,
Mai hôm mình mất phận cam sao đành!
Xinh xinh sắc thắm rành rành,
Tình ân ngây ngất chứa chan trao mời.
Bay hương ngát tỏa nơi nơi,
Ngây lòng người những nhuốm đời mê si.
Cười trưa khóc tối còn chi?...

Nghịch đọc:
Chi còn tối khóc trưa cười?
Mê si đời nhuốm những người lòng ngây.
Nơi nơi tỏa ngát hương bay,
Mời trao chan chứa ngất ngây ân tình.
Rành rành thắm sắc xinh xinh,
Đành sao cam phận mất mình hôm mai.
Ham đâu tháng rộng dài ngày!
Năm năm chào níu có ai xuân thời?
Mau qua lá cỏ phai rồi,
Cầu vồng vương vấn đất trời giao thoa.
Sương tơ ảo ảnh đời hoa!...
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: