Trang

9 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG… NHỚ
THÁI THÚ: TÍCH QUANG VÀ NHÂM DIÊN (*)
Giao Chỉ- Cửu Chân thuở bắt đầu
Thời gian Bắc thuộc bởi vua Tàu
Ông này chăm sóc đường nhân nghĩa
Vị nọ khai truyền nghiệp lúa dâu
Mến kiếp dân hiền như ngọc quý
Thương đời sơn dã tựa kim châu
Làm quan thái thú không hà hiếp
Kính nhớ hai ông lập điện chầu
Bongtaduong

(*)Tích Quang là người Hán Trung, khi ở Châu dạy cho dân biết lễ nghĩa. Lại có Nhâm Diên, là người Uyển, làm Thái thú Cửu Chân, dân quận Cửu có nghề đánh cá và đi săn, không biết việc cày cấy, Nhâm Diên sai đúc ra cái cày, cái bừa làm điền khí, dạy dân khai khẩn ruộng đất, dân sự no đủ.


THÁI THÚ: SĨ TIẾP (NHIẾP) (*)
Giao Châu thái thú một trời Nam
Bốn chục năm tròn việc đảm đang
Khổng học vén màn chăm mở rộng
Nho gia tiếp bước khéo truyền lan
Ngoại giao mềm dẻo mong yên ấm
Đối nội khoan hòa để định an
Tam Quốc tranh hùng thôi cứ mặc
Nhân sinh bảo vệ sống yên hàn
Bongtaduong

(*) Sĩ Tiếp (Hán tự: "士燮" hoặc "士爕") (137-226), có khi bị gọi sai là Sĩ Nhiếp, là thái thú cai trị đất Giao Chỉ (nay tương ứng với miền Bắc Việt Nam) vào thời Bắc thuộc từ năm 187 đến năm 226 (cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc). Ông được coi là một vị quan cai trị có tài và được giới Nho học phong kiến Việt Nam sau này suy tôn là một trong những nhân vật mở đường cho Nho giáo ở Việt Nam.

Không có nhận xét nào: