Trang

5 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG... TRUNG

TỬ TƯỚNG: TRẦN BÌNH TRỌNG
Khí hùng bất tử chói ngàn phương
Bình Trọng sa cơ giữa chiến trường
Đảm lược xông pha ngăn cản giặc
Can tràng chặn đứng giữ an vương
Trời Nam dẫu quỷ mà xem nặng
Đất Bắc là vua cũng rất thường
Quyết chết không hàng dù thịt nát
Liệt thần Bảo Nghĩa rạng ngời gương(*)
Bongtaduong
(*) Danh tướng Trần Bình Trọng được truy phong là Bảo Nghĩa Vương


CỨU CHÚA: LÊ LAI
Trung thành cứu chúa tướng Lê Lai
Giữ trọn lời thề hội Lũng Nhai
Áo giáp xông pha liều xác thể
Lưng voi phá trận bỏ hình hài
Nguy nan điệp điệp thù công hãm
Khẩn cấp trùng trùng giặc bủa vây
Giải cứu ân vương đền nợ nước
Gương đời chiếu tỏa lẽ nào phai
Bongtaduong


DANH THẦN: NGUYỄN TRÃI
Thù nhà nợ nước nặng đôi vai
Ngời sáng danh thần hiệu Ức Trai
Thánh tuệ kỳ mưu hàng kiệt xuất
Thần cơ diệu kế bậc anh tài
Trí nhân thắng bạo văn hòa hoãn
Đại nghĩa trừ hung hịch chiến bài
Nếm mật nằm sương phò xã tắc
Bình Ngô Đại cáo Hậu Lê khai
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: