Trang

10 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG… TRÍ
DANH SƯ: CHU VĂN AN
Thầy đồ ẩn dật lũy tre xanh
Cửa Khổng sân trình luận trọc thanh
Thất trảm sớ trình xua phỉnh nịnh
Tứ thư thuyết ước bỏ tài danh
Ngôn phong chính đại tâm ngời sáng
Giáo huấn nghiêm minh trí tựu thành
Quốc Tử Giám sư răn thái tử
Cầm cương nảy mực tuyệt tri hành
Bongtaduong


KỸ SƯ: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Làu thông khoa học tận đường tơ
Ngôn ngữ cổ kim cập bến bờ
Ước đợi sơn hà thôi huyễn mộng
Mong chờ tổ quốc bỏ cơn mơ
Bao tờ trình tấu vua quăng xó
Những bản điều trần chúa để ngơ
"Nhất thất túc thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu thị bách niên cơ" (*)
Bongtaduong

 (*) Ngày 22 tháng 11 năm 1871 ông đột ngột từ trần. Lúc ấy chỉ mới khoảng 41 tuổi.
Con ông là Nguyễn Trường Cửu, trong Sự tích ông Nguyễn Trường Tộ chỉ nói ngắn gọn rằng: "Qua năm sau, Tự Đức 24 (1871), ngày 10 tháng 10, ông Tộ làm câu thơ rằng: "Nhất thất túc thành thiên cổ hận / Tái hồi đầu thị bách niên cơ"
(Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận / Ngoảnh đầu cơ nghiệp ấy trăm năm) đoạn thì qua đời. Thọ 41 tuổi".

Không có nhận xét nào: