Trang

29 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG... SỬ

DANH TƯỚNG: PHẠM CỰ LẠNG
Sát cánh Đinh triều dẹp sứ quân
Lại phò Lê đế chống thù xâm
Chung lòng phá Tống trừ tai họa
Góp sức bình Chiêm triệt mống mầm
Dẫn thủy nhập điền thông vận nước
Mở đường phá núi giúp an dân
Lòng son một mối lo gồng gánh
Nước mạnh dân giầu góp sức chăm
Bongtaduong

DANH TƯỚNG: TÔN ĐẢN (NÙNG TÔNG ĐẢN )
Bắc tiến ào ào vượt giáp ranh
Bốn mươi hai buổi đánh ba thành
Tống triều hoảng sợ co hòa hoãn
Nam quốc oai hùng khởi chiến tranh
Muốn được an toàn mưu tính toán
Phải gây uy lực kế thi hành
Lang trung phó tướng bình thiên hạ
Dũng lược lưu truyển rạng sử xanh
Bongtaduong

DANH TƯỚNG: LÊ TẦN (LÊ PHỤ TRẦN)
 Dòng dõi nhà Lê, tướng sĩ Trần
Trung thành mãnh liệt khiển ba quân
Ván che khiên mộc phò vương thoái
Tay múa đao thương cản giặc tràn
Trấn thủ  Nghệ An đe Bắc quốc
Tung hoành Thanh Hóa trợ Chiêm lân
Thái Tông cảm khái tôi trung hậu
Sự nghiệp tồn lưu được dũng thần (*)
Bongtaduong

(*)Tháng giêng năm 1258, vua Trần Thái Tông định công phong tước, ban cho Lê Phụ Trần làm Ngự sử đại phu. Vua nói: "Trẫm không có khanh, thì đâu có ngày nay. Khanh hãy cố gắng để cùng được trọn vẹn về sau"

Không có nhận xét nào: