Trang

7 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG… THƯ
NỮ TƯỚNG: LÊ CHÂN (*)
Anh hùng thủy chiến tướng Lê Chân
Nhi nữ quần thoa giúp thế trần
Đánh cá trồng dâu khi quốc thái
Ngăn thù đuổi giặc lúc nhà nan
Tiên phong công hãm binh hăng hái
Sát cánh truy phong giặc thất thần
Sáu chục thành dư thâu tóm hết
Nhà Nam ngưỡng mộ khắp xa gần
Bongtaduong
(*) Bà Lê Chân là đại tướng của Trưng Nữ Vương.


NỮ TƯỚNG: XUÂN NƯƠNG
Công đầu dưới trướng nữ anh vương
Khởi nghĩa Mê linh trẩy chiến trường
Yểu điệu phù Trưng trung nguyệt nhật
Quật cường cự Hán tiết lăng sương (*)
Trào triều sông Hát quân hăng dạ
Nổi sóng dòng Thao giặc nát xương
Thủy bộ cùng chồng hai tử địa
Đời đời nhân thế thắp tâm hương.
Bongtaduong
 
(*) Nguyên chữ: Yểu điệu phù Trưng trung quang nhật, quật cường cự Hán tiết lăng sương.
Dịch nghĩa: Người yểu điệu phù vua Trưng, lòng trung tranh sáng với mặt trời.Quật cường cự với giặc Hán, khí tiết thắng cả thời gian.
Xét công trạng, Xuân Nương được phong tước Đông cung công chúa Nhập nội trưởng quản quân cơ nội các và còn được Trưng Nữ Vương đứng ra chủ hôn cho bà kết duyên với Trưởng quản thủy quân Thi Bằng, em của Thi Sách. Sau đó, hai vợ chồng bà được giao trấn giữ mạn sông Thao.


NỮ TƯỚNG: LÊ THỊ HOA
Giặc Hán tham tàn dạ sói lang
Thù gia quyết tử trả công bằng
Mê Linh mộ lính thề chung sức
Thanh Hóa chiêu hiền quyết đảm đang
Thệ báo Tô cừu, thanh Bắc khấu
Nghĩa phù Trưng chủ, phục Nam bang.(*)
Nga Sơn đất mẹ đành thân bại
Tiết tháo muôn đời rạng ánh quang
Bongtaduong

(*)Tấm lòng trung trinh với dân với nước và sự hy sinh anh dũng của bà Lê Thị Hoa, ngay từ thuở ấy, nhân dân Nga Sơn đã lập đền thờ bà tại xã Nga Thiện (Nga Sơn) vẫn còn đến ngày nay. Đền thờ bà có đôi câu đối:
Thệ báo Tô cừu, thanh Bắc khấu
Nghĩa phù Trưng chủ, phục Nam bang.
Nghĩa là:
Thề trả mối thù với Tô Định, trừ khử giặc Bắc.
Giữ nghĩa phò Trưng Vương, khôi phục nước Nam.


LƯỠNG HẬU: DƯƠNG VÂN NGA
Hai đời sáng chói nhị triều ca
Tiết hạnh đành quên bởi nước nhà
Chánh hậu Đinh triều khi vững nước
Mẫu nghi Lê điện lúc nghiêng hà
Bình Chiêm góp trí an bờ cõi
Phá Tống tham mưu lập thái hòa
Mượn mái Thiền môn khi bóng xế
Mặc đời đàm tiếu miệng vào ra!?
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: