Trang

14 tháng 9, 2012

Chùm thơ hát nói 2
Lòng dạ.

Cá đáy nước buông mồi câu được,
Nhạn lưng trời xạ tiễn cũng rơi.
Lòng dạ người gang tấc gần thôi,
Sao khó liệu đo lường đâu xấu tốt.
Họa hổ họa bì nan họa cốt, (*)
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Tay bên tay trò chuyện rất gần,
Dạ gần dạ  lại  cách xa sơn hải.
Dò đáy bể biết sâu bao sải!
Đo non xanh hiểu được mấy tầm!
Có thấu chăng mưu chước tính toan?
Môi mép dẻo lưỡi uốn cong trí trá…
Thôi thôi vậy giữ lòng vàng đá!
Chữ lợi danh như mồi cá mắc câu.
Xa ngay tránh họa mang sầu!

(*) Sách Minh Tâm Bửu Giám : Vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương,
Biết người biết mặt khó biết lòng.

Xét tật mình

Chớ xét đoán người đời này nọ,
Đừng phê bình kết án một ai.
Mắt nơi ta vướng hẳn cái gai,
Sao lấy bụi bám tròng người chì chiết.
Các nhân tự tảo môn tiền tuyết!
Bất quản tha nhân ốc thượng sương. (**)
Chẳng muốn đeo nạn kiếp tai ương,
Chớ đổ vạ lên vai người khác.
Đêm hai buổi xét mình nhiệm nhặt,
Ngày ba lần thức tỉnh ngô thân.
Chữ thuận nhu đối đáp tha nhân,
Câu khiêm hạ ân cần nhân loại.
Này tôi hỡi tật mình phiền toái,
Gột rửa đi chớ để bợn nhơ.
Ngàn năm bia miệng còn trơ!

(**) Sách Cảnh Hành Lục: Các người hãy tự quét tuyết trước cửa,
Đừng để ý đến sương bay trên  nóc nhà người khác.

Bùi Nghiệp


Không có nhận xét nào: