Trang

9 tháng 9, 2012

XÉT TẬT MÌNH

Chớ xét đoán người đời này nọ,
Đừng phê bình kết án một ai.
Mắt nơi ta vướng hẳn cái gai,
Sao lấy bụi bám tròng người chì chiết.
Các nhân tự tảo môn tiền tuyết!
Bất quản tha nhân ốc thượng sương. (*)
Chẳng muốn đeo nạn kiếp tai ương,
Chớ đổ vạ lên vai người khác.
Đêm hai buổi xét mình nhiệm nhặt,
Ngày ba lần thức tỉnh ngô thân.
Chữ thuận nhu đối đáp tha nhân,
Câu khiêm hạ ân cần nhân loại.
Này tôi hỡi tật mình phiền toái,
Gột rửa đi chớ để bợn nhơ.
Ngàn năm bia miệng còn trơ!

 Bùi Nghiệp

(*) Sách Cảnh Hành Lục: Các người hãy tự quét tuyết trước cửa, đừng để ý đến sương bay trên  nóc nhà người khác.

Không có nhận xét nào: