Trang

9 tháng 9, 2012

DUY THIÊN THÁNH PHỤ

Ngàn đời sách sử nêu danh,
Mẫu gương thánh phụ đơn hành tồn tâm.
Cung thương vang vọng thanh ngân,
Lời thiêng réo rắt âm trầm vô biên…
Lòng trung tín Duy Thiên vàng đá,
Vâng mệnh Trời đâu chi sá bản thân.
Khi Chúa trên tuyển chọn đức phu quân,
Làm khiên mộc bảo toàn Vua niên thiếu.
Vạn sự bất do nhân kế hiệu,
Nhất sinh đô thị mệnh an bài. (1)
Mặc thế nhân miệng đàm tiếu chê bai,
Lòng đã quyết không đổi thay thiên lệnh.
Niên nguyệt nhật thì giai tải định,
Toán lai do mệnh bất do nhân. (2)
Vững cậy trông nơi Thiên chúa toàn năng,
Nên vững chãi bước đường trần vạn lý.
Thế nhân bất giải thanh thiên ý,
Không sử thân tâm bán dạ sầu. (3)
Tâm an nhiên đâu do dự canh thâu,
Sang Ai Cập ẩn mình qua ách nạn.
Người công chính luôn trong khơi đục gạn,
Ngước nhìn lên đâu thẹn với cao xanh.
Ngàn đời sách sử nêu danh...

Bùi Nghiệp

  (1) Mọi việc không do người định được, mà tất cả là mệnh Trời sắp đặt (sách Mạnh tử)
(2) Năm tháng ngày giờ  đều chép định, xem ra do mệnh chẳng bởi người (sách Liệt Tử)
(3) Người đời không hiểu ý trời xanh, lòng mới lo sầu lúc nửa đêm.(Minh tâm bửu giám, chương 7 – Tồn tâm)

Không có nhận xét nào: