Trang

17 tháng 6, 2013

CHIÊM NGHIỆM KIẾP NGƯỜI

  (Thuận nghịch độc)

Thuận:
Gian trần đến mở cửa đời đầu
Khóc cất môi chào khởi đớn đau
Hàng lớp bước lên đường khổ lụy
Trước sau chân xuống lối u sầu
Mang nhiều nợ đó do thèm khát
Vác nặng duyên vì bởi ước ao
Màng vướng mải lưng còng gối mỏi
Ngàn muôn khổ ắp cứ dâng trào
Nghịch:
Trào dâng cứ ắp khổ muôn ngàn
Mỏi gối còng lưng mải vướng màng
Ao ước bởi vì duyên nặng vác
Khát thèm do đó nợ nhiều mang
Sầu u lối xuống chân sau trước
Lụy khổ đường lên bước lớp hàng
Đau đớn khởi chào môi cất khóc
Đầu đời cửa mở đến trần gian
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: