Trang

5 tháng 6, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM ĐỊA NGỤCDệt thơ: Bóng tà dương
XXII.  PHẨM ĐỊA NGỤC
(NIRAYAVAGGA)

290.  
Vọng ngữ quàng xiên thốt quần quanh
Ăn không nói có thói  ma manh
Tạo hai nghiệp ấy đày địa ngục
Biết nói gì đây tội rõ rành

291.  
Mặc lắm cà sa chẳng ích gì
Ngăn trừ ác hạnh phắt quên đi
Ác nhân sa vướng căn nghiệp dữ
Thác đọa đời đời xuống địa ty

292.  
Phá giới chẳng tu liệu được không?
 Thà đưa nuốt trọng sắt nung hồng
Cháy xèo hừng hực thiêu mồm miệng
Hơn thọ lương phần tín chủ dâng

293.  
Buông lung theo vợ của người ta
Bốn nạn lâm vào gỡ chẳng ra
Mắc tội , chê bai, không ngủ được
Sau cùng đày đọa chốn diêm la

294.  
Vô phước – súc sinh  hậu quả lầm
Ít vui – sợ hãi tội tà dâm
Quốc vương  kết tội gia hình nặng
Bởi thói lăng loàn ắt nặng mang

295.  
Vụng về tuốt  ngọn cỏ cô- sa
Đứt tay bị cứa chớ rên la
Sa môn ngờ nghệch theo tà hạnh
Nhất định vong hồn đọa chẳng tha

296.  
Những ai giải đãi dạ ơ hờ
Giới luật đâu màng cứ nhiễm ô
Đức hạnh hoang mang nào chú trọng
Làm sao chứng quả bởi nghi ngờ

297.  
Việc đáng làm ra ắt phải cần
Hết lòng hết sức chẳng phân tâm
Xuất gia phóng túng luôn mê đắm
Chỉ có tăng thêm ý dục trần

298.  
Không làm nghiệp ác phải là hơn
Hành động mưu toan thọ khổ hờn
Thực hiện nghiệp lành cao trí lắm
Niềm vui miên viễn thọ lưu tồn

299.  
Tường lũy xây thành ở chiến khu
Canh phòng cẩn mật chẳng xem lơ
Tâm hồn cũng vậy luôn gìn giữ
Buông thả tiêu vong dẫn ngục tù

300.  
Chính đáng việc làm chẳng hổ ngươi
Hành vi nhơ nhuốc lại vui cười
Ôm đồm tà kiến không thay đổi
Địa ngục ngay kề sát cạnh thôi

301.  
Đương nhiên xứng đáng sợ đâu này?
Chính lý sai lầm lại vỗ tay
Tà kiến ôm vào không dứt bỏ
Ngục hình chờ sẵn đọa đày ngay

302.  
Hành tung ngay ngắn lỗi chi nào
Vi phạm tày đình tưởng chẳng sao
Tà kiến ôm vào không xét nghĩ
Mở ra địa ngục tống ngay vào

303.  
 Nếu biết lỗi mình phải hối suy
Còn không sai phạm chẳng lo gì
Giữ gìn chánh kiến chân ngay đó
Thẳng tắp đường lành cứ bước đi

Bóng tà dương

Không có nhận xét nào: