Trang

3 tháng 6, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM ĐẠODệt thơ: Bóng tà dương
XX.  PHẨM ĐẠO
(MAGGAVAGGA)


258.  
Đạo thù Bát chánh tuyệt dường bao
Tứ đế lý thù nhất lẽ cao
Cụ nhãn thắng hơn bao bậc thánh
Pháp thù ly dục luật như đao

259.  
Ở đây duy nhất một con đường
Có một không hai chớ nghĩ thường
Thanh tịnh do là đầy trí kiến
Thuận làm rối loạn mọi ma vương

260.  
Chánh đạo Thuận tu đã đặt ra
Ưu phiền khổ não dứt ngay mà
Biết rằng sức ẩn luôn phù giúp
Trừ khử chông gai diệt ác tà

261.  
Chúng sinh nỗ lực hãy đi lên
Giác ngộ Như lai dạy chớ quên
Áp lực bao nhiêu vòng  trói buộc
Tùy theo giải thoát ở tâm Thiền

262.  
Các hảnh tục thế thảy vô thường
Đem trí tuệ soi ắt thấy đường
Thống khổ nhàm lìa đâu luyến giữ
Đó là thanh tịnh thật khôn lường

263.  
Các hảnh tục thế khổ vô cùng
Đem trí tuệ soi xét tận cùng
Thống khổ nhàm lìa đâu luyến giữ
Đó là thanh tịnh một đường chung

264.  
Các pháp thảy đếu vô ngã thôi
Đem soi trí tuệ thấy từng nơi
Nhàm lìa thống khổ xa u uất
Thanh tịnh là đây quả đến rồi

265.  
Nỗ lực đang cần cứ để trôi
Thanh niên tráng kiện lại chây lười
Tiêu trầm ý chí luôn nhu nhược
Ngộ đạo khi nào thật hổ ngươi

266.  
Thận trọng e dè chớ nói ngang
Nghĩ suy kiềm chế trước khi làm
Thân không làm ác trừ tam nghiệp
Ắt sẽ trở thành bậc thánh nhân

267.  
Tu đức định thần trí phát cao
Bằng mà bỏ bẵng ắt lao đao
Thi hành lẽ ấy tâm an tịnh
Trí tuệ tăng nhanh tự lúc nào

268.  
Cánh rừng ước muốn đốn sang bằng
Chặt hết nhưng chừa cội thọ lâm
Sợ hãi khai nguồn từ dục vọng
Bước ra thoát khỏi bụi mê lầm

269.  
Sợi dây luyến ái gái và trai
Chẳng dứt được chi cứ trói hoài
Đeo đẳng nhùng nhằng như nghé nhỏ
Làm sao rời vú mẹ đêm ngày

270.  
Phải tự nơi mình ái dục tan
Như bẻ sen thu lúc mùa tàn
Liễu đạo siêng năng tu thanh tịnh
Là lời Thiện thệ đã khuyến răn

271.  
Mưa gió bão bùng cứ ở đây
Đông hàn hạ nhiệt cũng nơi này
Đó là lập luận người ngu xuẩn
Chẳng biết nguy nàn thật dại ngây

272.  
Tài sản bày con quá quí yêu
Thâm tâm mê lạc phách hồn xiêu
Tử thần đến bắt mang đi hết
Như xóm làng đêm lũ cuốn tiêu

273.  
Đến lúc tử thần lưỡi hái vung
Họ hàng thân thuộc cũng tiêu vong
Dẫu là phụ tử hòng thay thế
Cứu hộ làm sao phút cuối cùng

274.  
 Đã biết tỏ tường lý lẽ trên
Quyết lòng trì giới hướng siêu nhiên
Tâm tư thấu hiểu đường thanh tịnh
Cõi Niết bàn xa cứ bước kiên

Không có nhận xét nào: