Trang

13 tháng 6, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM TỲ KHEODệt thơ: Bóng Tà Dương
 XXV.  PHẨM TỲ-KHEO
(BHIKKHUVAGGA)

344.  
Sáu căn chế ngự tốt lành thay
Nhãn- nhĩ -tỷ-thân- thiệt- ý này
Các gốc ma thần luôn khuấy động
Tỳ kheo điều phục đức cao dầy

345.  
Ngôn ngữ tay chân khéo giữ gìn
Đầu cao trí sáng mắt cho tinh
Tâm ưa thiền định hằng tri túc
Ấy chính Tỳ kheo bậc tận tình

346.  
Nhu thuần ngôn ngữ bậc Tỳ Khưu
Tịch tịnh hàng đầu điểm tối ưu
Diễn đạt trình bày dòng pháp nghĩa
Ái hòa rành rẽ suối trường lưu

347.  
Lạc viên Chánh pháp trú an thân
Linh động yêu thương Pháp bội phần
Tư duy nhớ tưởng luôn thôi thúc
Thối chuyển Tỳ Kheo biết mấy lần

348.  
Chớ có chê điều đã chứng minh
Đừng khen người khác thuyết bày trình
Tỳ Kheo nào chỉ lo hâm mộ
Chánh định bao giờ mới hết khinh

349.  
Tỳ kheo nào có chút duyên tu
Bảo trọng giữ gìn rất chỉnh chu
Sinh hoạt siêng năng điều tịch tịnh
Chư Thiên khen ngợi tuyệt thiên thu

350.  
Thản nhiên chẳng chấp mặc lay xiêu
Sắc đẹp danh cao quấy nhiễu nhiểu
Có có không không như bọt sóng
Người nào như vậy xứng Tỳ Kheo

351.  
Tỳ kheo hằng trú chữ từ bi
Giáo pháp Phật đà thẳng lối đi
Tịch tịnh lạc an vui cảnh giới
Vô thường giải thoát mọi sân si

352.  
Tỳ Kheo tát nước chảy trong thuyền
Nhẹ nhõm căng buồm lái tiến êm
Đoạn hết dục tham sân nhuế cạn
Thân này mau chứng Niết bàn lên

353.  
Đoạn bỏ mười điều thượng hạ mang
Xa luôn ngũ trược quyết không màng
Lại hằng tiến triển năm tu đức
Tức đã băng qua vực nước tràn

354.  
Quyết lòng tu định chớ buông lung
Dục vọng mê cuồng nói tiếng không
Chớ đợi nuốt vào thanh sắt nóng
Ăn năn than thở chỉ hoài công

355.  
Chẳng trí làm sao có định thiền
Không thiền cũng vậy trí ngu điên
Người nào có đủ hai điều ấy
Sắp đến Niết bàn đoạn mối duyên

356.  
Tỳ kheo đi đến chỗ an bình
Vắng lặng tâm thường hưởng  tĩnh ninh
Quán xét theo đường ngay Chánh pháp
Thọ điều an lạc của siêu linh

357.  
Thường hay chánh niệm việc tuần hoàn
Sanh diệt luân hồi các uẩn mang
Thật lắm vui mừng khi giác ngộ
Tâm hồn chẳng chết cứ vui an

358.  
Tỳ Kheo sáng suốt ở dương trần
Việc trước tiên là nhiếp hộ căn
Biết đủ duyên do hằng giữ vững
Hộ trì giới luật thoát mê man

359.  
Thái độ chân thành giữ thẳng ngay
Hành vi đoan chính chẳng tà tây
Thực thi được vậy thì vui lắm
Khổ não tiêu tan cạn sạch này

360.  
Hoa Bạt- tất -ca thật rất thơm
Cũng ngày tàn úa có đâu hơn
Tham sân quyến rũ như loài đó
Phải quyết làm cho sớm héo mòn

361.  
Tỷ kheo tịch tịnh chính thân -  ngôn
Tĩnh an tam muội trú tâm hồn
Xa lỉa dục lạc không vương vấn
Ấy thực là người rộng trí khôn

362.  
Các ngươi cảnh sách tự nơi mình
Phản tỉnh soi lòng rửa trí minh
Hộ vệ luôn luôn và chánh niệm
Tỳ kheo an trụ chớ vô tình

363.  
Bản thân bảo hộ chính mình đây
Nương náu cư an cũng chốn này
Sánh tựa thương nhân hằng chú ý
Lắng lo điều phục ngựa hằng ngày

364.  
Hỷ hoan đầy đủ bậc Tỳ kheo
Giáo pháp Di Đà tín nghĩa theo
Cảnh giới lạc an thường tịch tịnh
Vô thường giải thoát chẳng còn đeo

365.  
 Tỳ kheo nhỏ tuổi đã chăm tu
Giáo pháp Di đà chẳng để hư
Là chính thanh quang soi thế giới
Trăng rằm lồ lộ vén mây mù

Không có nhận xét nào: