Trang

14 tháng 6, 2013

KINH PHÁP CÚ - PHẨM BÀ LA MÔNDệt thơ: Bóng Tà Dương
XXVI.  PHẨM BÀ-LA-MÔN
(BRAHMANAVAGGA)

366.  
Dũng cảm đoạn trừ ái dục tâm
Bà la môn đó chẳng sai lầm
Căn nguyên diệt tận bao nhiêu uẩn
Thấy được ngay thôi cõi Niết bàn

367.  
Quán – chỉ là hai  trú pháp thường
Bà la môn đó vượt tai ương
Bên kia bờ vực đang bơi đến
Đoạn sạch vây ràng dứt vấn vương

368.  
Lục căn bờ đó chẳng vây ràng
Thêm nữa lục trần quẳng chớ ham
Hai chữ không không đừng vướng bận
Bà la môn đó thật gần đàng

369.  
Nhập vào Thiền định đó là ai?
An trú ly trần cấu chẳng sai
Phiền não bao nhiêu cần dứt bỏ
Tối cao cảnh giới sớm an bài

370.  
Mặt trời soi sáng rọi ban ngày
Đêm tối trăng vàng chiếu để thay
Thiền định thanh quang người ngộ pháp
Hào quang Đức Phật chiếu toàn đây

371.  
Bà la môn dứt bỏ tâm tà
Thanh tịnh Sa môn đáng gọi là
Cấu uế tự mình thề chẳng vướng
Xuất gia tịch tịnh xứng danh mà!

372.  
Chớ nên đánh đâp một Bà la
Sân hận quăng đi dẹp ác tà
Thủ ác đương nhiên đành xấu hổ
Còn người giận dữ tệ hơn mà

373.  
Một điều ích lớn dặn Bà la
Nếu biết vui mừng chế phục ta
Tùy lúc tiêu trừ tâm độc hại
Lũ đàn thống khổ tự nhiên xa

374.  
Không lấy bản thân lập ác tà
Cũng đừng ngữ ý tạo oan gia
Ba điều chế ngự buông nghiêm túc
Xừng đáng nhập hàng ngũ xuất gia

375.  
Bất luận nơi nao Chánh đẳng truyền
Thuyết trình Thượng pháp rõ căn nguyên
Hết lòng cẩn trọng không sao nhãng
Như thể Bà la kính lửa thiêng


376.  
Chẳng phải cạo đầu sách tóc tai
Cũng đừng chủng tộc của riêng ai
Người nao thông tuệ điều chân thật
Chính đó Bà la hạnh phúc dài

377.  
Người ngu bện tóc ích đâu gì
Lòng dục mang đầy nỗi hận si
Trang điểm dung nhan ngoài nét mặt
Bên trong ăm ắp nặng như chì

378.  
Vá víu vải thừa mặc hộ thân
Hao gầy ốm yếu lộ xương gân
Rừng sâu tu định trì tâm niệm
Chính thực Bà la trí bội phần

379.  
Khởi từ bụng mẹ được sinh ra
Cứ chấp phiền hà trói buộc ta
Hai tiếng xưng suông đồng hữu hảo
Làm sao xứng đáng gọi Bà la

380.  
Đoạn trừ kiết sứ mới là hay
Sợ hãi không còn lối hãm vây
Bánh lái thuyền tu hằng hướng thẳng
Bà la môn đó tuyệt vời thay

381.  
Như ngựa thong dong bỏ buộc ràng
Đai cương yên cởi chẳng đeo màng
Người khôn giác trí nên như vậy
Danh gọi Bà la mới rõ ràng

382.  
Im lặng khi người hại đến ta
Mặc tình đánh mắng chẳng kêu ca
Hùng cường nhẫn ngục quân tinh nhuệ
Chính thực tu hành lắm vị tha

383.  
Người đầy đức hạnh chốn trần sa
Dục nhiễm đâu màng vượt thắng qua
Chế ngự thân tâm đầu đến cuối
Danh này gọi đúng bậc Bà la

384.  
Tựa nước trôi vèo giọt lá sen
Như là hạt cải đặt đầu kim
Người không ái dục hồ như vậy
Chính đầy Bà la cứ dõi tìm

385.  
Tại thế ai mà tự giác nhanh
Ngộ ra trừ khổ sạch sành sanh
Sâu xa trí tuệ vào vô thượng
Tà chánh phân minh thật rẽ rành

386.  
Lẫn lộn không hòa đám tục luân
Tạp xen Tăng lữ chốn vi trần
Xuất gia ái dục ngang nhiên bỏ
Danh gọi Bà la đúng chẳng lầm

387.  
Quăng liền đao trượng vứt đi ngay
Chớ có xui người ám toán ai
Mạnh yếu chi chi đừng hãm hại
Bà la danh gọi quả không sai

388.  
Giữa đám cừu thù tạo vị  tha
Trong nơi hung hãn nhủ hiền hòa
Vào người chấp đắm nên nương vớt
Như vậy hiền sư xứng đáng mà

389.  
Từ lòng sân nhuế dục tham buông
Hư ngụy kiêu căng chẳng bám cuồng
Hạt cải làm sao ngồi mũi nhọn
Bà la môn đó đúng như khuôn

390.  
Nói tiếng chân thành hữu ích thôi
Đừng buông phi ác ẩn trong lời
Cũng không xúc phạm ai kia khác
Đó gọi Bà la thật chính ngôi

391.  
Bất cứ vật chi ngắn hoặc dài
 Thô ròng  xấu tốt của ai ai
Không cho chẳng lấy lòng ngay thẳng
Gọi đó Bà la chớ có sai

392.  
Đời nào cũng vậy chẳng đa mang
Dục vọng quay đi chớ có màng
Vô dục dễ vào nơi giải thoát
Bà la môn đấy đúng ngay hàng

393.  
Không còn tham dục chốn trần sa
Liễu ngộ không nghi hoặc mới là
Tiến đến vô sanh công chứng quả
Danh này mới thực gọi Bà la

394.  
Không chấp mê gì ở thế gian
phân minh thiện ác việc ngay ràng
vô ưu thanh tịnh điều minh tỏ
Gọi thật Bà la bậc chính tăng

395.  
Ái dục loanh quanh quấn quýt vào
Phải băm tận rễ bới tung đào
Như trăng không gợn mây che khuất
Ngời sáng luân hành với các sao

396.  
Vượt khỏi chông gai với lội lầy
Si đần  biển  ám vượt qua ngay
Trú an Thiền định không nghi hoặc
Tịch tịnh thanh nhàn chính bậc đây

397.  
Thế gian dục lạc quyết lìa xa
Làm kẻ tu hành bậc xuất gia
Chớ để tà tâm quay ngoái lại
Đạt thành ý nguyện bậc Bà la

398.  
Thế gian ái lạc xả lìa xa
Làm kẻ tu hành bậc xuất gia
Chớ để u tình quay ngoái lại
Đạt thành tâm nguyện bậc Bà la

399.  
Xa lìa trói buộc của nhân gian
Vượt khỏi vòng vây thượng hãm giam
Hết thảy xích xiềng tung cởi hết
Bà la môn đấy có chi lầm

400.  
Xả bỏ đam mê lẫn ghét hờn
Thanh lương không nhiễm chút lòng son
Tâm luôn dũng mãnh hơn phàm thế
Gọi đó Bà la dạ chẳng sờn
401.  
Nếu biết tử sinh khổ thế nào
Không hề chấp trước mộng chiêm bao
Vượt qua khéo léo đừng vương mắc
Đó gọi Bà la đáng biết bao

402.  
Chư Thiên – Càn thát hoặc con người
Ai biết nơi đâu La hán ngồi
Dứt sạch não phiền qua giới vực
Bà la môn đấy vượt sang rồi

403.  
Quá khứ vị lai có vật chi
Đương thời hiện tại chẳng lưu gì
Người không chấp thủ buông lơi hết
Thật đúng Bà la đáng nể vì

404.  
Hạng người dũng mãnh bạt siêu nhiên
Thắng phục ba ma uẩn - tử - phiền
Vô dục đại tiên hằng tẩy sạch
Bà la môn đấy bậc nhân hiền

405.  
Mâu ni biết trước mọi tiền duyên
Quán triệt ba sinh khử não phiền
Viên mãn tựu thành vô thượng trí
Bà la môn đó bậc siêu huyền

LTS: Bóng tà Dương chân thành cảm ơn bạn đọc, đã phát tâm kiên trì đọc thơ kinh Pháp Cú, với 26 phẩm gồm 405 câu thơ tứ tuyệt, đời người trăm năm chỉ là phù vân, hãy tìm vui trong bể khổ, ai hữu duyên thì liễu ngộ.
Tuy không là Phật tử, đứng ngoài nhìn vào Phật môn, nhưng rất tâm đắc kinh này, nên liều dệt thành thi kinh, từ bản gốc Việt ngữ, mặc dù đã có nhiều bản dịch của các cao tăng - hiền sĩ từ bạch văn cho đến các thể loại thơ.
Kính chúc các văn thi hữu, bạn đọc bốn phương tịnh lạc vô ưu.

Không có nhận xét nào: