Trang

17 tháng 6, 2013

XƯỚNG HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘCHọa thơ cùng nữ sĩ Phan thị Thanh Minh, 79 tuổi, Hà nội, có rất nhiều giải thưởng tác phẩn văn học thi ca trong và ngoài nước. Hiện chủ nhân trang blog: thanhminhhn.blogtiengviet.net

XƯỚNG : XUÂN ĐANG CHÍN 
 * Thuận:
Xuân vừa độ chín ửng môi hồng
Cúc đẹp thay người để ước mong
Lần lữa khách qua nên đứng đợi
Dúng dăng cầu nối lại ngồi trông
Thân ai bạn đợi thuyền mong bến
Nhắn bạn người chờ suối nối sông
Nhân có lời cùng em tỏ giải
Thâm tâm để hỏi-Yêu anh không ?
* Nghịch:
Không anh yêu – Hỏi để thâm tâm
Giải tỏ em cùng lời có nhân
Sông nối suối chờ người bạn nhắn
Bến mong thuyền đợi bạn ai thân
Trông ngồi lại nối cầu dăng dúng
Đợi đứng nên qua khách lữa lần
Mong ước để người thay đẹp cúc
Hồng môi ửng chin độ vừa xuân
PHAN THỊ THANH MINH
HỌA: Ý XUÂN
* Thuận:
Xuân sắc ửng lên độ ánh hồng
Thắm tình dào dạt ước ao mong
Lần tay đã đủ ngày luôn ngóng
Bấm đốt nguyên vừa tháng mãi trông
Thân thiết tím lam bừng cuối núi
Cận kề vàng đỏ rực đầu sông
Nhân tâm thiện ái câu mừng hỏi
Thâm nghĩa trọng tình vắng nỡ không?
* Nghịch:
Không nỡ vắng tình trọng nghĩa thâm
Hỏi mừng câu ái thiện tâm nhân
Sông đầu rực đỏ vàng kề cận
Núi cuối bừng lam tím thiết thân
Trông mãi tháng vừa nguyên đốt bầm
Ngóng luôn ngày đủ đã tay lần
Mong ao ước dạt dào tình thắm
Hồng ánh độ lên ửng sắc xuân.
Bóng Tà Dương

 XƯỚNG : NHẮN AI
* Thuận:
Ai nhắn tin qua viết luật Đường
Đọc rồi suy nghĩ mãi thơ vương
Mai đào điểm sắc khoe màu đẹp
Huệ cúc thơm lan tỏa ngát hương
Tài đức học thơ mừng gửi bạn
Trí mưu rèn chữ giữ treo gương
Say tình quý bậu cùng hòa vận
Vai sánh vai vui bước rộng đường.
* Nghịch:
Đường rộng bước vui vai sánh vai
Vận hòa cùng bậu quý tình say
Gương treo giữ chữ rèn mưu trí
Bạn gởi mừng thơ học đức tài
Hương ngát tỏa lan thơm huệ cúc
Đẹp màu khoe sắc điểm đào mai
Vương thơ mãi nghĩ suy rồi đọc
Vai sánh vai vui bước rộng đường
PHAN THỊ THANH MINH

HỌA: GỞI BẠN
* Thuận:
Ai về viết đẹp tứ thi Đường
Vọng tiếng tơ lòng trải vấn vương
Mai cúc nét tươi bồi mực thắm
Trúc lan vần đẹp điểm thơ hương
Tài cao họa xướng tình mây nước
Trí giỏi tô bồi ý sáng gương
Say đắm gợi hồn ru mến cảm
Vai cùng sánh bước thỏa chung đường.
* Nghịch:
Đường chung thỏa bước sánh cùng vai
Cảm mến ru hồn gợi đắm say
Gương sáng ý bồi tô giỏi trí
Nước mây tình xướng họa cao tài
Hương thơ điểm đẹp tình mai trúc
Thắm mực bồi tươi nét cúc mai
Vương vấn trải lòng tơ tiếng vọng
Đường thi tứ đẹp viết về ai!
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: